Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van cbd-check.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door CBD Check. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CBD Check is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CBD Check.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met CBD Check te mogen claimen of te veronderstellen.

CBD Check streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. CBD Check aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Alle informatie op deze website kan worden geverifieerd. Mocht je verouderde, feitelijk onjuiste of ontbrekende informatie tegenkomen, dan berust dit op een fout of misverstand. Laat het ons alsjeblieft weten, zodat wij het kunnen corrigeren.

Objectiviteit

Alle gegevens op deze website zijn onafhankelijk en grondig onderzocht. Onze productvergelijkingen gaan enkel uit van verifieerbare gegevens zoals die zijn ontvangen of afgeleid uit de communicatie van de fabrikant, en objectieve criteria.

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk CBD producten te beoordelen maar wij pretenderen niet dat we het complete aanbod vermelden. Gebrek aan productinformatie is de meest voorkomende reden om een product niet te vermelden.

Affiliate links

Links naar verkopers kunnen zijn voorzien van een affiliatecode zodat – zonder kosten voor jou – wij een commissie ontvangen als jij iets zou kopen via de betreffende link. Wij garanderen dat dit de gepresenteerde informatie niet beïnvloed. CBD producenten of verkopers betalen ons niet om te worden vermeldt of gehighlight. Noch hebben zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gegevens of de presentatie van hun merk. CBD check is geen onderdeel van een CBD producent of verkopende partij, noch zijn wij persoonlijk betrokken bij dergelijke commerciële activiteiten. Dit project komt recht uit het hart. Wij willen een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van zoveel mogelijk mensen, en streven naar een wereld waar eerlijkheid, gelijkheid en respect voor de natuur de boventoon voeren.

Wetgeving

De verkoop van CBD producten is (nog) niet in alle Europese landen toegestaan. Voor je overgaat tot aankoop van een CBD product, check altijd met de lokale autoriteiten of dit is toegestaan, en zo ja, welk THC niveau deze producten maximaal mogen hebben. CBC check is gevestigd in Nederland. CBD check kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke illegale handeling dan ook in relatie tot CBD of THC bevattende producten.

Medisch

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.